Mennyibe kerülnek a 2023. évi balatoni területi engedélyek?


 

Aremeles tablazat

Új területi engedély kategória a csónakos jegy. A parti jegy partról, stégről (szabadon állóról is) és vízben gázolva, a csónakos jegy pedig akár partról, akár (nem lajstromozott) vízi járműből jogosít majd horgászatra, a korábbi partközeli jeggyel egyező módon, a parttól legfeljebb 1500 méterig. 

Forrás: balatonihal.hu


 

Kik részesülnek az állami horgászjegy (AH) kiváltása során díjmentességben?


A díjmentesség szabályait a Halgazdálkodásról és a halak védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.)  az alábbiak szerint állapítja meg:

 41. § (1) Az állami halászjegy, az állami horgászjegy, valamint a turista állami horgászjegy díj ellenében váltható. 
(2) Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól
a) a 70. életévét betöltött,
b) *  a 40. § (3) bekezdésében meghatározott, horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező gyermekhorgász,
c) a 40. § (5) bekezdésében meghatározott, és 
d) *  a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerint súlyos fogyatékosnak minősülő, állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási fogyatékos,
e) *  a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerint súlyos fogyatékosnak minősülő, állapotát igazoló okmányokat benyújtó vak vagy gyengénlátó személy.


 

Mekkorák a horgászokat érintő 2023. évi díjak és árak?


Forrás: MOHOSZ Választmány 2022. november 2-i közleményének 1. sz. melléklete

Az alábbi táblázat a díjmentességben nem részesülő horgászokra vonatkozó egyes díjakat és árakat ismerteti. A díjmentességre vonatkozó szabályok nem változtak, azok ITT olvashatók. A táblázat első oszlopában szereplő számok a hivatkozott 1. sz. melléklet  érintett bekezdésének számát jelzik, megkönnyítve a teljes szövegre való rákeresést.

12Horgász regisztráció Ingyenes
13Magyar Horgász Kártya (MHK)    1732 Ft + ÁFA = 2.200 Ft
17Állami Horgászjegy (ÁH) 5.000 Ft
17Turista állami horgászjegy3.500 Ft
17Fogási napló 500 Ft
19Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH)5.500 FT
47Egyesületi tagdíjminimum2.000 Ft 
48Versenyzői engedély 18 éves kor alatt2.000 Ft
48Versenyzői engedély 18 éves kor felett 4.000 Ft 
49Állami horgászvizsga és turista horgászok ismeretfelmérése ingyenes
50Horgászvizsga felkészítő - minimum 2 órai időtartambanmaximum 4.000 Ft
52Horgászokmány tok850 Ft 
53MAHOR [Horgász Magazin] lapszámai előfizetés esetén650 Ft 
53MAHOR [Horgász Magazin] lapszámai  utcai árúsítás esetében 750 Ft 
53MAHOR [Horgász Magazin] lapszámai digitális előfizetéssel 450 Ft 
   

Emelt díjas Állami Horgászjegy (ÁH)

Az  133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 35 § (4)  és (4a) bek előírásai szerint a határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén az állami horgászjegy díja a Hhvtv. szerinti díjmentességben nem részesülő személyek esetén a mindenkori díj kétszerese, díjmentességben részesülő személyek esetén - a gyermek horgászok kivételével - az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg. A díjmenteségre vonatkozó szabályok ITT olvashatók.

 Díjmentességben részesülő  horgász esetében 5.000 Ft
 Díjmentességben nem részesülő horgász esetében 10.000 Ft
 

 

Mennyibe kerülnek a MOHOSZ 2023. évi összevont területi jegyei?


MOHOSZ JEGYARAK 2023                                                                                                                       Forrás: MOHOSZ Választmány 2022. október 28-i határozata


 

Mit tartalmaz a MOHOSZ 2023. évi Országos Horgászrendje?


MOHOSZMAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG
1124 Budapest, Korompai utca 17.
ORSZÁGOS HORGÁSZREND

Érvényes:
2023. január 1-től a 2023. horgászévre valamennyi, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre, külön kikötés hiányában a helyi horgászrendek szabályozásával együttesen


Tisztelt Horgásztársak!


A MOHOSZ közfeladat-ellátása egyaránt kiterjed a horgászokra és a horgászszervezetekre. Természetes, hogy a horgászat gyakorlása, a feltételek megteremtése során a két érdek sokszor nem teljesen egyezik, ugyanakkor vitathatatlanul közös érdek a magyar horgászvizek természeti értékeinek, halállományának megőrzése, de a vízparti környezet és a szolgáltatások fejlesztése is. E munka során a horgászszervezetek képviselőinek konstruktív együttműködésével fokozatosan tovább egységesítjük a halgazdálkodási szolgáltatási és a szabályozási környezetet is.
Közös érdekünk a szabályok betartása. Kérjük, hogy a horgászatra és a horgászat környezetére vonatkozó szabályok alkalmazásával Önök is támogassák munkánkat, járuljanak hozzá a vizek és a vízpartok nyugalmához, további fejlesztéséhez. Jó egészséget, sok szabadidőt és emlékezetes horgászélményeket kívánunk mindenkinek!
                                                                                                                                                                      A MOHOSZ Elnöksége

 


I. Általános szabályozási előírások
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az adott horgászvízre érvényes helyi horgászrend szabályait.
2. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
3. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
4. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
5. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
6. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult a területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.
7. Ha a horgász a területi jegyhez kapcsolódó horgászrendi változásról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a tárgyi halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO szakrendszerben nyilvántartott e-mail címre a rendszerből kiküldött vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő üzenet vagy dokumentum, illetve a jogosult hivatalos honlapján megjelenő hirdetmény. Valamennyi értesítést a halgazdálkodási hasznosító a változtatást vagy a tilalom kezdő időpontját megelőzően legalább 48 órával köteles a horgászhoz eljuttatni, illetve közzétenni.
8. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban, az ott meghatározott módon történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket nem állapíthat meg.


II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
9. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.
10. Statikus horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzetben) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
11. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt. Víziközlekedés céljából is igénybe vett halgazdálkodási vízterületen tilos olyan horgászati módszer alkalmazása, melynek alkalmazása során a vízfelszín felett a horgászzsinór a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók medrének felénél többet keresztirányban elzár.
12. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
13. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
14. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.
15. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel. A halgazdálkodási hasznosító egyes etetőanyagok, csaliféleségek használatát korlátozhatja vagy megtilthatja. 
16. Az elvihető hal horgászhelyen történő előkészítését, konyhai feldolgozását a halgazdálkodási hasznosító külön engedélyhez kötheti.
17. A horgászat közben keletkezett szemét a vízparton csak az ott e célból elhelyezett tárolókba helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. A halgazdálkodási hasznosító rendelkezhet úgy is, hogy a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
18. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
19. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve egyes vízterületeken csak az e célra kiépített tűzrakó helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz eloltását.
20. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el. A természeti értékek károsítása szigorúan tilos.
21. A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.
22. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.


III. Speciális horgászrendi előírások
23. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles jól láthatóan megjelölni.
24. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén – annak hivatalos nyitvatartási idejében – a strand üzemeltetőjének engedélye hiányában horgászni tilos.
25. A horgászkészségek mellett – ha a halgazdálkodási hasznosító másképp nem rendelkezik  –  az egyesületi tagsággal  rendelkező horgász alkalmilag
1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – kifogható státuszú – csalihalak gyűjtésére.
26. A halgazdálkodási hasznosító kizárólagos döntési kompetenciája a horgászati célú csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használatának engedélyezése vagy annak tiltása, illetve engedélyezés esetén a használat szabályozása. Amennyiben a halgazdálkodási hasznosító másképp nem rendelkezik, a halradar használata – a november 1. és február 28. közötti vermelési időszak kivételével – engedélyezett.
27. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítését, továbbá a hely tartós megjelölését a halgazdálkodási hasznosító korlátozhatja, vagy megtilthatja.
28. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.
29. A statikus horgászhely, a horgászcsónak (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.
30. A horgászcsónak, horgászhajó használója köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.


IV. Halvédelmi és horgászetikai előírások
31. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
32. A horgászat gyakorlása nem járhat más horgászok indokolatlan veszélyeztetésével vagy zavarásával.
33. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése vagy zavarása nélkül történhet.
34. Ívási, szaporodási időszakban a part menti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák, kikelt ivadékok lehetőség szerinti megóvása.
35. A halnak indokolatlan sérülést, szenvedést okozni tilos.
36. Fajlagos tilalmi időszakban a védelmet élvező, illetve ívó halfajra, valamint méretkorlátozással védett halfajok méreten aluli egyedeire célzottan horgászni etikátlan és tilos. Amennyiben az adott horgászhelyen sorozatosan méreten aluli vagy fajlagos tilalom alatt álló hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében horgászati módszert, illetve szükség szerint horgászhelyet kell változtatni.
37. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, valamint a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapotának fenntartása.
38. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.                 
39. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
40. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
41. A műcsali használatának kivételével a háromágú horog, a drótelőke, valamint a vágóhorog alkalmazása csak a halgazdálkodási hasznosító engedélyével lehetséges.
42. A kifogott hal horgász általi tetszőleges jelölése, csonkítása tilos.
43. A hivatalos haljellel ellátott halak fogásának bejelentése, az adatszolgáltatás teljesítése a horgász és a halgazdálkodási hasznosító közös érdeke.
44. A drótszák (a törpeharcsa kivételével), valamint épített fém haltároló (ketrec) használata hal tartására tilos.
45. A horgászfotók elkészítésekor javasolt ügyelni arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére,
mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.
46. A megtartani nem kívánt halakról terítékfotó csak kivételes esetben, a horgászversenyek mérlegelésekor, illetve egyedi halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel készíthető.
47. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni etikátlan és tilos.
48. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.
49. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.
50. A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek horgászati tevékenység folytatása során történő (zárt vizeken a vízparton, horgászhelyen belüli) átadása és ajándékozása, a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező, horgászatot folytató személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.


V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
51. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy 

a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, 
b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, 
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
52. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó cselekmények és az eltiltás minimális és maximális mértéke:
- Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése
- Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 3-5 év
- Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
- Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év, de legalább az eltiltás idejének a duplája
 -Felső méretkorlátozás megsértése                                                                                                                                     1-5 év

- Darabszám korlátozás megsértése
- Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, horgászokmány meghamisítása, azon a személyi
  adatok   módosítása
- Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében 1-3 év, de legalább az eltiltás ideje
- Hal jelölése, csonkítása                                                                                                                                                       1-3 év

- A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)
- Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása
- Alsó méretkorlátozás megsértése
- Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete
- Egyéb, az Országos Horgászrend keretében rögzített tilalom megsértése
- Egyéb, az Országos Horgászrend szabályain túli, a halgazdálkodásra jogosult  által a helyi horgászrend keretében meghatározott szabályszegés                                                                                                                                                                                                           3 hónap - 1 év 
53. Az Országos Horgászrend alkalmazása keretében a területhasználatra, az egyes szolgáltatások igénybevételére, a természet- és környezetvédelemre vonatkozó és a horgászetikára vonatkozó tilalmi előírások megszegése esetén a visszavonás, eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az 1 évnél rövidebb eltiltással szankcionálható szabályszegés alapján megindított halgazdálkodási hasznosítói eljárás indokolt esetben nem helyettesíti szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
54. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében az Országos 55. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
56. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás a kétszeresére, de maximum 5 évre emelkedik.
57. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
58. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
59. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi
szabályzatokban meghatározott eljárásokat, tagi jogkövetkezményeket.


VI. Záró rendelkezések
60. Jelen Országos Horgászrend a MOHOSZ Választmányának 2022. október 28-i határozatával került elfogadásra.
61. Az Országos Horgászrend a MOHOSZ hivatalos honlapján kerül közzétételre.
62. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett
balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
63. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját
felelősségükre használhatják.
64. Az érvényes állami horgászjegyhez kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
65. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ választmányi határozatok, továbbá a helyi horgászrendek és az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

                                                                                               Budapest, 2022. október 28.


 

RUPERT segítségre szorul

 
Van-e olyan horgász, vagy tágítva a kört 'vizet járó ember', aki nem ismerné vagy legalább is nem tudná ki az a RUPERT, a RUPERTVizimentők megbízható társa?  Pontosabban mi az a RUPERT, akivel az elmúlt 14 évben többszáz ember élete került megmentésre.
RUPERT az első hazai sürgősségi mentőhajó (SMH) , amit a mintegy másfél évtizedes kemény szolgálat bizony megviselt és a további életmentések fentarthatósága érdekében felújításra szorul. A nem kevés milliókat számláló felújítás bizony pénzbe kerül és abból - mint ahogy az sokszor lenni szokott - a Vizimentők Magyarország Szakszolgálatánál (VMSZ) sincs elegendő. Ezért a VMSZ - ÖTE az alábbi felhívást tette közzé:

"Akik úgy érzik, hogy szeretnének részesei lenni az első hazai sürgősségi mentőhajó (SMH) felújításának, azok lehetőségeik mértékében anyagi támogatást nyújthatnak úgy, hogy az egyesületünk bankszámlájára a cél megjelölésével (RUPERT felújítása) pénzadományokat küldhetnek." A bankszámlaszám: 10404955-49515811-00000000 
 
Nem ismerjük a pontos számot de a 14  év alatt megmentett sokszáz ember között bőven akadt horgász is, de mindannyian vizet járók voltak, kik hála a szakszerű mentésnek túlélők lettek.  Kedves Sirály Horgászok, hozzátok is szól a fenti kérés, aki tud, az segítsen. Ilyenkor a sok kevés is naggyá tud összeállni! A javítási munkálatokról a VMSZ folyamatosan beszámol Facebook oldalán, "hogy együtt örülhessünk RUPERT SMH teljes megújulásának."

Kérdőív a balatoni horgászat aktuális változásairól

Forrás: https://bbhsz.hu/index.php/kezdolap/hirhalasz/2732-kerdoiv-a-balatoni-horgaszat-aktualis-valtozasairol.html

BHNP logoA tihanyi Limnológiai Kutatóintézet balatoni törpeharcsa állomány felméréséhez kiadott kérdőívét követően, most a Balatoni Halgazdálkodási Np. Zrt. [BHNp] kéri kérdőívben a horgászok segítségét, ugyancsak fontos kérdésekben.

A 7+2 pontos kérdőív első pontja egy gyors állományfelmérés, a következő 2-3. pontok a 2023. évi elkerülhetetlen jegyáremelésnek formájáról és mértékéről  kéri a balatoni horgászok véleményét.  Hasonlóan fontos kérdéseket ölel fel a kérdőív 4 - 7. pontja.

-  Hogyan módosuljon a mérekorlátozással védett halak kifogható éves kvótája?
-  Szükség van- e a halmatrac használatának  szabályozására?
-  Módosuljon- e és ha igen, akkor hogyan a süllő fajlagos tilalma?
-  Mi a célszerű teendő a balatoni törpeharcsa invázió ügyében?
 
A 2022. november 16.-ig kitölthető kérdőív 8 -9. pontja azoknak a horgászoknak szól akik véleményükhöz nevüket is adják, és így egyben részt vesznek a  BHNP nyereményjátékban melynek tétje egy db. 2023. évi balatoni területi engedély.
 
A törpeharcsa kérdőív során arra hívtuk fel a figyelmet, hogy minél több a valós adatokkal visszaküldött kérdőív, annál pontosabb lesz a felmérés eredménye. Ez természetesen most is igaz. Azon túlmenően, hogy  elismeréssel adózunk  ezen véleménykutatásról, csatlakozunk a BHNp a kéréséhez, minél több horgász töltse ki a kérdőívet,továbbá senki ne felejtsen el erről szólni, erre buzdítani egyesületi horgásztársait, horgász ismerőseit.
'Minél szélesebb körű a véleménynyilvánítás, annál horgászbarátibb döntést tud kialakítani a Balaton  felelős horgászgazdája...'
 
 

A tudósok a horgászok segítségét kérik a balatoni törpeharcsa állomány felméréséhez

Forrás: https://bbhsz.hu/index.php/blogfele/2723-balatoni-torpeharcsa-felmeres.html

3334105FeketetorpeharcsafotoTakacsPeterBLKIhivatalos copyA BBHSZ honlap blogírója a balatoni törpeharcsa ügyében egy  'egy hírt  és egy tényt' ad közre. A cikk híranyaga, azaz a törpeharcsa előzmények fenti link használatával olvasható, a tényt, azaz a Balatoni Limnológiai Kutatóintézett  horgászokhoz intézett kérését, felhívását alább közreadjuk:

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felhívása:

"Arra kérjük a horgászokat, hogy a következő kérdőív egyszeri kitöltésével segítsék a fekete törpeharcsa balatoni elterjedésének feltérképezését."

 

TÖRPEHARCSA KÉRDŐÍV

 

Csatlakozva, mi is megismételjük a kérést. Akinek van a balatoni törpeharcsával kapcsolatos adata, tapasztalata, észrevétele az töltse ki a kérdőívet. Ezen túlmenően javasoljuk a horgászoknak és egyben kérjük, hogy a kérdőív kitöltésére kérjék meg  horgász barátaikat, ismerőseiket és   amennyiben lehetőségük van rá osszák meg a közösségi oldalakon. Minél több az adat, annál pontosabb az eredmény!


 

Picivel több mint fél kilóval növekedett a hivatalos balatoni ponty rekord

 PontyrekordA Balatoni Hal facebook oldala  augusztus 24.-én adott hírt az új balatoni pontyrekordról: 

"Ma hajnalban Varga Valter István horgásztársunk új hivatalos balatoni rekordpontyot fogott a balatonszepezdi MOHOSZ tanyán! A nagyszerű tükröst 90 cm hosszal, 101 cm-es kerülettel és  32,88 kg-os tömeggel mérlegelték halőr kollégánk jelenlétében. A korábban "Bütykös" néven elkeresztelt pontyot legutóbb idén május 1-jén fogták meg, akkor egy kilóval nyomott kevesebbet. A horgásztól megtudtuk, hogy a hal finom, csipkedő kapással jelentkezett a partról, dobós módszerrel bejuttatott végszereléken felkínált 1 db 16 mm-es pop up bojlira. A fárasztás visszaemlékezése szerint 10 percig tartott.
A halat fogó horgász még soha nem tartott kezében hasonló méretű pontyot, így a hal biztonsága érdekében nem kívánta azt megtartani fotózás céljából. Kifejezett kérésére csak a matracon fekvő halról készülhetett egy gyors fotó. A visszaengedést sem vállalta, így Bütykös végül két rutinos helyi horgász segítségével nyerte vissza szabadságát." 

16 kg hal a szatyorban

img Tizenhat kilo hal a szatyorban 1 751x489"Nem ez a gond. Hanem az odavezető út.  A tolnai rendőrőrs egyenruhásai egy három fős faddi társaságot – két férfit és egy nőt- igazoltattak 2022. április 27-én 16 óra 30 perc körüli időben Tolnán a Garay utcában. A ruházatuk és a náluk lévő szatyrok átvizsgálása során egy pontyot és több kárászt találtak náluk, melyek súlya összesen 16,4 kilogramm volt.
Horgásztak a Holt-Dunán, de engedélyük nincs „A halakat a náluk lévő horgászeszközökkel fogták a közelben lévő lehőci Holt-Duna nevű vízterületen.” Ezt mondták a rendőröknek.

 Kiderült, hogy az említett horgászvízre egyikük sem rendelkezik érvényes állami jeggyel és területi engedéllyel. Zsákmányukat a kollégák lefoglalták, majd átadták az illetékes horgászegyesület képviselőjének.

Az orvhorgászok a halak engedély nélküli kifogásával az egyesületnek közel 34.000 forint kárt okoztak. Az ügyben a Szekszárdi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást kezdeményezett."


 

We use cookies
Az oldal sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében.